Regulamin Serwisu parafiadoncaster.pl

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis parafiadoncaster.pl jest własnością Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej, z siedzibą w Doncaster., zwanej dalej LPMK.
 2. Funkcjonowanie Serwisu parafiadoncaster.org.uk odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu parafiadoncaster.org.uk. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, zwłaszcza przy przekazywania Materiałów do publikacji w Serwisie.

§ 2. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami.
 2. Serwis parafiadoncaster.org.uk – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Doncaster (LPMK) i dostępne pod adresem www.parafiadoncaster.org.uk lub pod innym adresem będącym własnością Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej.
 3. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu parafiadoncaster.org.uk, w szczególności poprzez dodanie do Serwisu Materiałów.
 4. Platforma „Zaproszenie na wizytę duszpasterską” – element Serwisu parafiadoncaster.org.uk, zawierający formularz umożliwiający Użytkownikowi przesłanie zaproszenia na wizytę duszpasterską i przekazanie Materiałów do Serwisu.
 5. Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne), ogłoszenia oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) przekazane parafiadoncaster.org.uk przez Użytkownika.
 6. Dane osobowe – wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika w ramach dostępnych formularzy internetowych w Serwisie parafiadoncaster.org.uk

§ 3. ZASADY OGÓLNE

 1. Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu parafiadoncaster.org.uk jest nieodpłatne. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Serwisu oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za przesłane i zamieszczone tam Materiały i ewentualne późniejsze wykorzystanie przez parafiadoncaster.org.uk stosownie do zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu poprzez przekazywanie do niego Materiałów jest możliwe wyłącznie przez Użytkowników pełnoletnich.
 3. Korzystanie z Serwisu poprzez przekazywanie do niego Danych osobowych jest możliwe wyłącznie przez Użytkowników pełnoletnich.
 4. Użytkownik, przesyłając do Serwisu jakiekolwiek Materiały upoważnia LPMK do:
  1. zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej oraz umieszczania ich w bazach danych;
  2. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
  3. przechowywanie danych w ramach działalności LPMK w tym w formie papierowej;
  4. prawo wykorzystania Materiałów w celu innych działalności LPMK oraz Polskiej Lokalnej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
 5. Użytkownik, przesyłając do Serwisu jakiekolwiek Dane osobowe upoważnia LPMK do:
  1. zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej oraz umieszczania ich w bazach danych;
  2. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Danych, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
  3. przechowywanie danych w ramach działalności LPMK w tym w formie papierowej;
  4. prawo wykorzystania Danych osobowych w celu innych działalności LPMK oraz Polskiej Lokalnej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwis zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
  1. nie używania w Materiałach oraz Danych osobowych nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
  2. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
  3. nie przekazywania do Serwisu parafiadoncaster.org.uk materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
  4. nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu parafiadoncaster.org.uk
 2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do LPMK z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przekazanego stosownie do niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 3. LPMK niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zaistnieniu faktu opisanego w pkt 2.
 4. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści / Materiały / przekazane przez niego do publikacji w Serwisie parafiadoncaster.org.uk.
 5. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przekazywanie do publikacji w Serwisie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
  Powyższe ograniczenia odnoszą się do wszystkich typów Materiałów przekazywanych do publikacji w Serwisie.
 6. Użytkownicy mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych w Serwisie Materiałów.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI LPMK

 1. LPMK nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób korzystania z Serwisu parafiadoncaster.org.uk przez Użytkowników,
  2. treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
  3. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach serwisu parafiadoncaster.org.uk,
  4. skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu parafiadoncaster.org.uk,
  5. treść ogłoszeń nadesłanych przez Użytkowników.
 2. LPMK zastrzega sobie prawo do:
  1. natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
  2. zaprzestania świadczenia usługi Serwisu,
  3. uprzywilejowania niektórych Użytkowników poprzez przyznanie szczególnych uprawnień w dostępie i korzystaniu z Serwisu, bądź przyznanie stosownej akredytacji.

§ 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. LPMK informuje, iż podczas korzystania z Serwisu parafiadoncaster.org.uk w komputerze/urządzeniu Użytkownika mogą być zapisywane krótkie informacje tekstowe zwane “cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
 2. Zawartość plików “cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików “cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. LPMK nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu parafiadoncaster.org.uk w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. LPMK nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane Serwisem parafiadoncaster.org.uk prosimy kierować na adres: parafia@parafiadoncaster.org.uk lub listownie na adres: Local Polish Catholic Mission in Doncaster, 33 Chequer Road, DN1 2AN Doncaster, South Yorkshire, UK.
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: parafia@parafiadoncaster.org.uk lub listownie na adres: Local Polish Catholic Mission in Doncaster, 33 Chequer Road, DN1 2AN Doncaster, South Yorkshire, UK.
 5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę.
 6. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustalenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript.
 7. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści bezprawnych.
 8. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.
 9. LPMK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu i zapoznawania się z nimi. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.